Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogdij

Kerkelijk Bureau

Vanaf 15 december 2020 is tot nader berichtgeving het kerkelijk bureau gesloten in verband met de corona maatregelen.

 

Mw. w. Hazeleger-van veller

Functie: medewerkster Kerkelijk Bureau
Telefoon: 0318-482540
Email: kerkelijkbureau@hhglunteren.nl

Adres:          De Haverkamp 1

                     6741 PM Lunteren

 

Men kan zich tot het kerkelijk bureau wenden voor alle kerkelijke gegevens (lidmaten, doop, trouwboeken, attestaties, verhuizingen enz.).

Verkoop collectebonnen

Elke woensdagmorgen van 9.00 uur - 11.00 uur. Op maandagavond is er GEEN verkoop meer.

Ledenregistratie

Een verhuizing of huwelijk, de geboorte of het overlijden van een gemeentelid moet worden verwerkt in de kerkledenadministratie. Om dit systeem goed intact te kunnen houden, stelt de kerk het erg op prijs als u deze mutaties aan het Kerkelijk Bureau door wilt geven.

Attestaties, Bewijs van Lidmaatschap & Doopbewijs.

Wanneer lidmaten naar elders vertrekken, wordt de attestatie aangaande hun belijdenis en levenswandel doorgezonden naar de gemeente van vestiging. Op grond van deze attestatie wordt een nieuw-ingekomene als lidmaat erkend. Heeft men de gemeente reeds zes maanden of langer verlaten, dan kan geen attestatie meer worden afgegeven, wel een bewijs van lidmaatschap, op grond waarvan men in de nieuwe gemeente wordt ingeschreven. 

Een doopbewijs kan men te allen tijde ontvangen van de kerkenraad van de gemeente waar de doop heeft plaatsgehad. 
Emigranten kunnen een kerkelijk paspoort verkrijgen, om in hun nieuwe omgeving in kerkelijk verband te worden opgenomen.

Als kerkelijke gemeente willen we graag op de hoogte blijven van alle belangrijke veranderingen in het persoonlijk of gezinsleven van de gemeenteleden.

Verhuizingen

Wij krijgen hiervan geen gegevens van de burgerlijke gemeente. Daarom graag doorgeven aan het kerkelijke bureau.

Overlijden

Ook bij verdriet of verlies willen wij graag meeleven. Graag contact opnemen met uw wijkpredikant.

Geboorten

Bij geboorten willen wij ook graag meeleven. Wilt u dit doorgeven aan kerkelijk bureau en wijkpredikant of wijkscriba?

Huwelijk

Wanneer u de zegen van God en de voorbede van de gemeente wilt vragen op deze dag, dan dient u hier vroegtijdig kennis van te geven. Informeert u eerst bij het Kerkelijk Bureau of op de door u voorgenomen huwelijksdag de kerk vrij is. Vervolgens neemt u contact op met de wijkpredikant van de bruid.

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit