Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogdij

Kerkelijk Bureau

U kunt zich tot het kerkelijk bureau wenden voor alle kerkelijke gegevens. De medewerkster van het Kerkelijk Bureau is mevr. J. (Janita) van Driesten, 0318-482540, kerkelijkbureau@hhglunteren.nl. Het kerkelijk bureau bevindt zich aan de achterzijde van de Bethelkerk, De Haverkamp 1, 6741 PM Lunteren, aan de kant van het fietsenhok.

Verkoop collectebonnen

Op woensdagmorgen in de even weken van 9.00 uur - 11.00 uur.

Ledenregistratie

Een verhuizing of huwelijk, de geboorte of het overlijden van een gemeentelid moet worden verwerkt in de kerkledenadministratie. Om dit systeem goed intact te kunnen houden, stelt de kerk het erg op prijs als u deze mutaties aan het Kerkelijk Bureau door wilt geven.

Attestaties, bewijs van lidmaatschap & doopbewijs

Wanneer lidmaten naar elders vertrekken, wordt de attestatie aangaande hun belijdenis en levenswandel doorgezonden naar de gemeente van vestiging. Op grond van deze attestatie wordt een nieuw-ingekomene als lidmaat erkend. Heeft men de gemeente reeds zes maanden of langer verlaten, dan kan geen attestatie meer worden afgegeven, wel een bewijs van lidmaatschap, op grond waarvan men in de nieuwe gemeente wordt ingeschreven. Een doopbewijs kan men te allen tijde ontvangen van de kerkenraad van de gemeente waar de doop heeft plaatsgehad. Emigranten kunnen een kerkelijk paspoort verkrijgen, om in hun nieuwe omgeving in kerkelijk verband te worden opgenomen. Als kerkelijke gemeente willen we graag op de hoogte blijven van alle belangrijke veranderingen in het persoonlijk of gezinsleven van de gemeenteleden.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit