Dagelijks Woord

Meer over Kerkelijke regelingen

Heilige Doop

Wanneer wordt de Heilige Doop bediend?
Als regel is er één keer per maand op de zondagmorgen een doopdienst. Bij toerbeurt zal één van de predikanten de doop bedienen.

De data voor de doopdiensten in 2022 zijn:

16 januari, 23 januari, 20 februari, 20 maart, 10 april, 19 juni, 10 juli, 18 september, 9 oktober, 30 oktober en 4 december.

Wanneer is er gelegenheid tot aangifte?
Als regel op donderdagavond om 19.30 uur, twee weken voor de bediening van de Heilige Doop, in de consistoriekamer van de Bethelkerk. De doopzitting wordt in de kerkbode en vanaf de kansel meegedeeld. De kerkenraad vraagt zo mogelijk beide ouders te komen. Trouwboekje en een evt. afschrift van de digitale aangifte dient te worden meegebracht. Tevens ook graag van tevoren het doopformulier doornemen.

De data voor de doopzitting in 2022 zijn:

9 februari, 3 maart, 31 maart, 8 juni, 23 juni, 31 augustus, 22 september, 17 oktober en 17 november.

Wat belijden en beloven we bij de doop van onze kinderen?
Een zinsnede uit het doopformulier luidt: Geliefden in de Heere Jezus Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is, om aan ons en onze kinderen Zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde (met die bedoeling) gebruiken. Opdat het dan openbaar worde, dat gij alzo gezind zijt (d.w.z. dat het u daarom gaat), zult ge op de volgende vragen ongeveinsd en hoorbaar antwoorden:
a. Hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan alle ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn, of gij niet bekent (belijdt) dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van Christus behoren gedoopt te wezen?
b. Of gij de leer, die in het Oude Testament en het Nieuwe Testament en in de Artikelen van het Christelijk geloof is begrepen en in de Christelijke Kerk alhier geleerd wordt, niet bekent (belijdt) de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen?
c. Of ge niet belooft en voor u neemt (voor uw rekening neemt) dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, een iegelijk het zijne, waarvan gij vader of moeder zijt in de voorzeide (juist genoemde) leer naar uw vermogen te onderwijzen en te doen en te helpen onderwijzen?

Dooponderricht.
Door de Centrale Kerkenraad wordt 2 keer per jaar een speciale avond belegd voor de doopouders die hun kind(eren) het afgelopen halfjaar ten Doop hebben gehouden. Één van de predikanten heeft de leiding van deze avond. Na een inleidend gedeelte aan de hand van een korte overdenking vanuit de Bijbel, zal er in kleine groepjes een aantal vragen besproken worden die betrekking hebben op de Heilige Doop. De antwoorden worden daarna gezamenlijk besproken. Tevens zal op deze avond de doopkaart worden uitgereikt.

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit