Dagelijks Woord

Meer over Diaconie

Diaconie

Omzien naar elkaar is een opdracht aan ons allen. Diaconaat is dus een Bijbelse opdracht aan de gehele gemeente van Jezus Christus om een open oog, een luisterend oor en een helpende hand te bieden. De diaconie heeft als taak om dit omzien naar elkaar te faciliteren en praktische hulp te bieden. Daarbij hebben we oog voor onze medemens (de naaste) in de ruimste zin van het woord. Hierbij denken we aan de naaste in de eigen gemeente, maar ook buiten de gemeente tot in de gehele wereld. De diaconie in onze gemeente bestaat uit twaalf personen, uit elke wijk zes.

De diaconie werkt gemeente breed. Elke diaken is gekoppeld aan één of twee ouderling(en). Mocht er in de wijk van de ouderling diaconale zorg nodig zijn dan is de diaken die gekoppeld is aan de ouderling het eerste aanspreekpunt. Gemeenteleden kunnen ook altijd direct contact opnemen met de diaconie voor vragen en suggesties.

Een van de taken van de diaconie is het inzamelen en uitdelen van gelden. Dit gaat vaak hand in hand met het verlenen van financieel advies. Bij maatschappelijke problemen verwijst de diaconie door naar de sociale dienst of hulpinstanties, bijv. Opella Maatschappelijke Werk, Stichting Schuilplaats en de (landelijke) Stichting Vluchtheuvel. Naast materiële hulp willen de diakenen ook troostend aanwezig zijn.

De volgende activiteiten vallen onder verantwoordelijkheid van de diaconie: vrijwilligershulp De Helpende Hand, de bezoekdames, vervoer naar de kerk, maaltijden voor ouderen, gehandicaptenclub De Kandelaar, stichting De Vluchtheuvel Lunteren, noodhulp bij calamiteiten, jeugddiaconaat, voedselbank en ondersteuning kinderen via Woord en Daad. Ook is de diaconie vertegenwoordigd bij: Hospice De Honskamp, Diaconaal Platform Ede, Classis van de HHK, Classicale Diaconale Commissie, de Jeugdraad en de zondagsschool.

De kerk en de gehele samenleving valt onder de heerschappij van Christus en onder Zijn Diaconia. Daarom ligt hier de taak voor de gemeente als Zijn lichaam hier op aarde. Als gemeente bieden we daarom hulp in nood, plaatselijk en wereldwijd. "Voor zoveel gij dit één van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan" (Matth. 25 : 40).

Contactgegevens diaconie:

 

P.N. Pors

Secretaris
Postadres: Postbus 96, 6740 AB Lunteren                                
Email: diaconie@hhglunteren.nl
   
 
  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit