Dagelijks Woord

Meer over Kerkelijke regelingen

Sterven en begraven

Bij een sterfgeval dient men de wijkpredikant (of in voorkomende gevallen: de pastoraal werker) daarvan in kennis te stellen. Dit kan door de familie en/of de begrafenisondernemer. Er zal dan zo spoedig mogelijk en in overleg door de predikant of de pastoraal werker een rouwbezoek worden gebracht aan de familie. Tijdens het rouwbezoek wordt de verdere gang van zaken rondom de begrafenis (zoals de invulling van de rouwdienst) met de familie overlegd en vastgelegd. Dan wordt ook de eventuele afsluiting van de condoleance door de wijkouderling (schriftlezing en gebed) besproken.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit