Dagelijks Woord

Meer over Kerkelijke regelingen

Openbare Geloofsbelijdenis

Na onderzoek door en met instemming van de kerkenraad kunnen degenen die belijdeniscatechisatie hebben gevolgd openbare geloofsbelijdenis afleggen in het midden van de gemeente. De belijdeniscatechisatie wordt normaal in beide wijken apart aangeboden. In verband met de vacature in wijk Noord volgt iedereen dit jaar de belijdeniscatechisatie bij ds. J.A. Kloosterman. 

Belijdenisvragen

De vragen die gesteld worden in de belijdenisdienst zijn: 1. Belijdt u te geloven in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde en in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere, en in de Heilige Geest? 2. Aanvaardt u de roeping om, als lidmaat van de Gemeente die God Zich in Christus ten eeuwigen leven verkoren heeft, door Zijn genade tegen de zonde en de duivel te strijden, uw Heiland te volgen in leven en sterven, Hem te belijden voor de mensen en met blijdschap te arbeiden in Zijn Koninkrijk? 3. Wilt u, in de gemeenschap van de Hersteld Hervormde Kerk en onder haar opzicht, getrouw zijn onder de bediening van het Woord en van de sacramenten, volharden in het gebed en in het lezen van de Heilige Schrift en naar de u geschonken gaven meewerken aan de opbouw van de Gemeente van Christus? 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit