Dagelijks Woord

Meer over Diaconie

Diaconie

HET DIACONAAT IN DE GEMEENTE.

Het diaconaat is één van de werkterreinen binnen de gemeente die voortvloeit vanuit het ambt van diaken. Om het diaconaat vorm en inhoud te geven, bestaat de kerkenraad, naar Bijbels model, voor een deel uit diakenen die verantwoordelijk zijn voor de diaconale taken in en voor de gemeente. Diaconaat is een Bijbelse opdracht aan de gehele gemeente van Jezus Christus om, in samenhang met de evangelieverkondiging, een open oog, een luisterend oor en een helpende hand te bieden. Daarbij hebben we oog voor onze medemens (de naaste) in de ruimste zin van het woord. Hierbij denken we aan de naaste in de eigen gemeente,  de naaste dichtbij, maar ook buiten de gemeente tot de naaste in de gehele wereld. De kerkelijke gemeente doet niet aan zorg, maar is zorg. Naast materiële hulp willen de diakenen ook troostend aanwezig zijn, zoals het bevestigingsformulier luidt: "dat zij niet alleen met de uiterlijke gift, maar ook met troostelijke redenen uit het Woord van God, aan de armen en ellendigen hulp bewijzen". Het diaconaat overstijgt daarbij de grenzen van de gemeente en probeert via allerlei kanalen een helpende hand te bieden. De gehele samenleving valt onder de heerschappij van Christus en onder Zijn Diaconia. Daarom ligt hier de taak voor de gemeente als Zijn lichaam hier op aarde. De gemeente biedt hulp in nood, ook aan de minste broeder. "Voor zoveel gij dit één van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan" (Matth. 25 : 40). Ieder gemeentelid dient zorg te dragen voor de ander.

Contactgegevens diaconie

   

G. van de Beek

Secretaris
Adres: Reeënlaan 20, 6741 AX Lunteren
Postadres: Postbus 96, 6740 AB Lunteren
Telefoon: 0318-624966
Email: diaconie@hhglunteren.nl
  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit