Meer over Nieuwbouw

Geschiedenis

In mei 2004 is door een fusie van verschillende kerken de Protestantse Kerk in Nederland ontstaan. Het overgrote deel van onze kerkelijk meelevende Hervormde Gemeente in Lunteren, en de volledige kerkenraad zijn niet meegegaan met deze fusie, maar met veel andere gemeenten zijn wij nu de Hersteld Hervormde Kerk (HHK). Vervolgens zijn in goed onderling overleg de kerkelijke goederen verdeeld met dat deel van de Hervormde Kerk in Lunteren wat wel is meegegaan in de PKN. Zo bleef de Bethelkerk ons eigendom en is de Oude Kerk het eigendom geworden van de PKN. Er is grote blijdschap dat wij een eigen kerk mochten behouden, echter al snel is openbaar gekomen dat deze kerk niet toereikend is i.v.m. de grootte van onze gemeente. Aanpassingen aan de Bethelkerk zijn niet toereikend en daarom is eind 2006 door de kerkvoogdij besloten om te zoeken naar een bouwlocatie voor een nieuwe kerk met voldoende parkeergelegenheid.

Samen met projectontwikkelaar Klomp zijn een aantal terreinen onderzocht en is de keus gevallen op het terrein in de hoek van de Westzoom en de Klomperweg. Na overleg met de eigenaar lijkt het mogelijk dit terrein in eigendom te verkrijgen. Vervolgens is het overleg met de gemeente Ede gestart. Ook hier stond men positief tegenover het plan om een kerk te bouwen op de genoemde locatie. Echter is gebleken dat wij nog een lange weg hebben te gaan voordat alle lichten op groen staan.

Binnen de kerkvoogdij is besloten een Commissie Huisvesting (CH) in het leven te roepen. Momenteel hebben hierin 3 Kerkvoogdijleden zitting, 1 Kerkenraadslid en 3 gemeenteleden. De taak van de CH is om te komen tot een volledig functioneel bouwplan met de daarvoor benodigde vergunningen en aanbestedingen. Er zijn twee gemeenteavonden georganiseerd waarin de mening van de gemeente is gevraagd en een stemming is gehouden. Hieruit is naar voren gekomen dat ruim ¾ van de gemeente voor nieuwbouw is. 

Nu wij dit schrijven is de bestemmingsplan wijziging nagenoeg gerealiseerd. De aanvraag voor de omgevingsvergunning (bouwvergunning) ligt klaar om ingediend te worden. We zijn nu in afwachting van het moment dat dit terrein ook werkelijk ons eigendom wordt en wij daadwerkelijk kunnen starten. Een bouwcommissie zal de nieuwbouw gaan begeleiden en verslag uitbrengen aan de leden van de CH en kerkvoogdij. Alles zo de Heere wil en wij leven!

 

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit