Dagelijks Woord

Kerkelijk leven

Corona-maatregelen

Kerkdiensten tot en met 1 januari 2022

Tijdens het overleg van de Regiegroep Kerkelijk leven, een door de Centrale Kerkenraad ingestelde groep met vertegenwoordiging uit beide wijken/kerkvoogdij/kosters om het coronabeleid vast te stellen, is gesproken over de preventieve lock-down in verband met het dreigende oprukken van de omikron-variant van het coronavirus. Er is besloten om tot en met 1 januari 2022 de groepsindeling te handhaven zoals die was, dus twee groepen.
In het overzicht ziet u/zie jij wanneer u/jij verwacht wordt in de kerkdienst (mits u geen klachten hebt of om andere redenen de gang naar de kerk niet kunt maken).

Kerkdiensten vanaf 2 januari 2022

Vanaf zondag 2 januari 2022 zal de gemeente in drie groepen gesplitst worden. Gedurende de hele maand januari zullen dubbele morgendiensten zijn, te weten om 8.30 uur en om 10.45 uur.
Mocht het virus heel erg rondgaan, dan hebben we de groepsgrootte in ieder geval drastisch verkleind. Bovendien hebben we te maken in januari met een aantal afwijkende diensten met evt. familie/vrienden van buiten de gemeente waardoor we niet met teveel mensen in één dienst komen te zitten.
Dit geldt voor zondag 2 januari waarin de bevestiging van de nieuwe ambtsdragers en kerkvoogdijleden gepland staat, als ook voor de zondagen 16 en 23 januari als op iedere zondag 3 kleine kinderen het teken en zegel van de Heilige Doop zullen ontvangen die (met beperkt aanwezige familie/vrienden verspreid kunnen worden over twee diensten.

Kerktijden

Naast de afwijkende tijden voor de morgendiensten (8.30 uur en 10.45 uur), zal de middagdienst weer naar de gebruikelijke tijd in de avond gaan, om 18.30 uur. Nu de avondlock-down is vervallen vanwege een algehele lock-down, zien wij geen reden meer om de avonddienst in de middag te houden. Graag willen we daarbij ook de zondagsschool qua tijd alle ruimte geven om hun online-uitzendingen voort te zetten. Overigens zijn wij dankbaar voor de wijze waarop dit invulling krijgt!
Het omzetten van de middagdienst naar de avonddienst gaat per direct in. Dus vanaf komende zondag 26 december (Tweede Kerstdag) zal er weer om 18.30 uur dienst worden gehouden in plaats van 15.30 uur!

Overig gemeentewerk en vooruitzicht

We weten niet hoe het gaan zal de komende weken. Veel is en blijft onzeker. In de samenleving, maar ook in ons dorp. We willen de persconferentie die zal gaan over de weken na de lock-down, dus na 14 januari 2022, en de adviezen vanuit de landelijke kerk meenemen in de besluitvorming over catechese en verenigingen. Het is te vroeg om daar nu iets zinnigs over te kunnen zeggen. We hopen en bidden dat deze dingen zo spoedig mogelijk weer fysiek kunnen. We hopen ook dat per februari de gemeente weer in twee groepen gesplitst kan worden en we weer terug kunnen van 3 naar 2 diensten. In de loop van januari zal zich wellicht een beeld aftekenen. Bezoekwerk zal in overleg met de familie doorgang hebben, maar wel beperkt worden tot het noodzakelijke.

Tot slot

We gaan het einde van het jaar tegemoet, opnieuw in verstilling. Het geeft ons veel gedachten. Wat wordt ons hiermee gezegd? In ieder geval klinkt de oproep om ons voor te bereiden op de komst van de Heere Jezus Christus. Wij roepen elkaar op om naar met name eenzame en kwetsbaren om te zien. Ook roepen wij elkaar op tot gebed tot de levende God. Naast het gebed willen wij ook vragen of een ieder zijn/haar verantwoordelijkheid wil nemen. Wilt u door de keuzes die u/jij maakt in ieder geval rekenen met het kwetsbare medegemeentelid? Ook willen wij dringend vragen of u zich wilt aanpassen, steeds is het meest kwetsbare gemeentelid het uitgangspunt geweest voor het beleid. Voorzichtigheid en verantwoordelijkheid blijven erg belangrijk. Dit komt tot uiting in het naleven van de basisregels, zoals het houden van afstand en het thuisblijven bij klachten. Wij bidden voor elkaar en rekenen met elkaar! Zo leven wij heen naar het Kerstfeest en de diensten van Oud en Nieuw. Een ieder van harte Gods zegen toegewenst!

Namens de Regiegroep Kerkelijk leven,
Ds. J.A. Kloosterman

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit