Kerkelijk leven

Beste gemeenteleden,

Rondom de kerkdiensten

Zoals in de laatste kerkbode staat, is de Regiegroep Kerkelijk Leven donderdag 15 juli jl. weer bij elkaar geweest om een en ander met elkaar te overleggen met betrekking tot de zomerperiode. Eén van de punten om te overleggen was of we in de zomerperiode van 3 naar 2 kerkdiensten per zondag zouden overgaan, vanwege de vakantieperiode / het rooster van voorgangers. We hebben als regiegroep besloten om bij 3 kerkdiensten te blijven met als belangrijkste reden de toename van het aantal besmettingen en de stijging van het aantal ziekenhuisopnamen. Er zijn wellicht ook gemeenteleden op vakantie waardoor het aantal kerkgangers wat minder zal zijn maar dat is moeilijk in te schatten. Dit in combinatie met de grotere groepen die worden uitgenodigd zal het totaal aantal kerkgangers mogelijk te veel worden. We zullen als regiegroep de ontwikkelingen in de gaten blijven houden en waar nodig zullen we bijsturen. Omdat op dit moment nog niet iedere dienst voorzien is van een voorganger en in de kerkbode / website dan staat "kerkdienst" of "onb" kan het vanwege de vakantieperiode gebeuren dat er een leesdienst zal worden gehouden. Dit laatste mag echter geen belemmering zijn om naar Gods huis te gaan of de dienst thuis of elders te volgen. Want ook door leesdiensten zal de Heere Zijn zegen schenken.

Ook is er besloten om op D.V. 22 augustus in beide morgendiensten het sacrament van de Heilige Doop te bedienen. De betreffende echtparen zullen hiervoor worden uitgenodigd, zoals tot nu toe gebruikelijk is. Ook zal in de beide morgendiensten op D.V. 29 augustus de afsluiting van de tentweek plaatsvinden.

Tot slot, het is een zoeken en tasten naar de juiste weg voor de gemeente van Christus. Wij hopen en bidden of alles doorgang mag vinden onder Gods zegen. Laten wij steeds al deze dingen opdragen in onze gebeden en onszelf verootmoedigen voor het aangezicht van God.

 

Namens de Regiegroep Kerkelijk leven, J. van de Kolk

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit